Studenții Universității Babeș-Bolyai pot beneficia de burse semestriale de merit, de studiu sau de ajutor social. Cererile, respectiv dosarele prin care se solicita acordarea unei astfel de burse se depun la secretariatele facultatilor in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru. Pentru semestrul I al anului universitar 2014-2015, data limita de depunere a cererilor și/sau dosarelor este 10 octombrie. 

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către UBB sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care solicită bursă, minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit celor alese de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu. 

Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei.
Studenţii care nu au promovat Educaţia Fizică, disciplină obligatorie, nu pot beneficia de bursă.

Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar (cursuri, sesiuni de examene, activități practice, examen de licență sau absolvire) , în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor și restanțelor. În perioada vacanţelor şi restanţelor, beneficiază de bursă numai studenţii bursieri care sunt orfani, studenţii bursieri care provin din case de copii /centre de plasament, sau se află în plasament familial, ori se încadrează în prevederile H.G. 558/1998, anexa 2, art.12, cu excepţia ultimului semestru al ciclului de licenţă sau master.

Burse de merit și de studiu

Bursele de merit şi bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene, verificări, proiecte – potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa.

Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul dintre numărul de credite aferent fiecărei discipline şi numărul de credite total al semestrului în cauză, în conformitate cu prevederile art. 4. din Regulament.
În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii,
luate în considerare în ordinea următoare:

Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă de merit sau de studiu, cu excepţia:

a) burselor de performanţă (art. 5 alin. (1) respectiv art. 6 alin. (1))

b) a burselor de ajutor social (art. 15 respectiv art. 17)

c) a burselor de ajutor social cu caracter ocazional (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces; art.15 alin. (6))

d) a burselor de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural (art. 13 alin. (9))

e) a suportului financiar ERASMUS/ SOCRATES sau a altor programe similare, care pot fi cumulate cu alte burse obţinute de către student. 

Fondul de burse destinat burselor de merit, de studiu şi de ajutor social se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursuri cu frecvenţă din facultatea respectivă, şcolarizaţi în regim bugetat.

Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăţilor, astfel:
 15% – fond pentru burse de merit;
 75% – fond pentru burse de studiu;
 10% – fond pentru burse de ajutor social

Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursurile cu frecvenţă, bugetaţi, din facultatea respectivă.

Burse de ajutor social

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:
1) sunt studenţi integralişti: orfani, ori proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
2) sunt studenţi integralişti bolnavi, care se află în evidenţa unităţilor medicale cu: 1) boli maligne, 2) SIDA, 3) insuficienţă renală cronică, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) epilepsie, 6) boli imunologice, 7) diabet, 8) cardiopatii congenitale, 9) TBC, 10) infestaţi cu virusul HIV, 11) hepatită cronică, 12) astm bronşic, 13) spondilită anchilozantă, 14) reumatism articular acut, 15) glaucom, 16) miopie gravă, (art. 12, Anexa 2 la H.G. 558/1998).
3) sunt studenţi integralişti a căror familie nu a realizat în lunile iunie, iulie, august un venit lunar net mediu pe membru de familie, calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni, mai mare decât venitul minim net pe economie (sau venitul minim garantat in plată).

Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate:
a) veniturile salariale şi asimilate (spre exemplu: indemnizaţii de însoţitor, drepturi de autor, venituri din activităţi independente, etc.) obţinute de solicitantul bursei, părinţii acestuia, soţul sau soţia (Legea 571/2003, modificată și actualizată);
b) venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei: chirii, rente, dobânzi, dividende, etc. (Legea 571/2003, modificată şi actualizată);
c) pensii, indiferent de natura lor (Legea nr.263/2010);
d) indemnizaţii de şomaj (Legea 76/2002, modificată şi actualizată);
e) alocaţii de plasament (acordate în conformitate cu Legea 272/2004, modificată şi actualizată);
f) venituri din activităţile agricole (Legea 571/2003, modificată şi actualizată);
g) venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie, indemnizaţii pentru creşterea copiilor, stimulente pentru maternitate (OUG 148/2005, modificată şi actualizată);
h) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă (Legea nr.263/2010);
i) alocaţii de stat pentru copii (Legea 61/1993, modificată şi actualizată).

(2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare:
a) burse
b) alocaţii cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat;
– ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, alocaţia pentru copiii nounăscuţi şi altele asemenea;
– pentru un solicitant aflat în plasament familial, veniturile familiilor care au în plasament copii (Legea 272/2004);
– alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate.

Mai multe detalii găsiți în Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți.