Ne apropiem cu pași mărunți de finalul anului universitar 2015-2016, iar gândul la vacanță ne încearcă pe fiecare dintre noi și cu atât mai mult, probabil pe acei studenți care pe parcursul acestui an universitar au muncit să fie cei mai buni în domeniul lor, obținând astfel rezultate deosebite pe plan academic.

Universitatea Babeș-Bolyai și-a propus ca și în acest an să  îi recompenseze pe acești studenți cu performanțe școlare deosebite și inițiază concursul “Tabere UBB pentru Performanță”. Totodată,  prin acest concurs își propune să îi stimuleze pe cei care s-au diferențiat de colegii lor să continue pe drumul perfomanței, acordând 45 de locuri în complexele de cazare ale universității în perioada vacanței de vară (25 iulie-30 iulie 2016). Se asigură astfel transport din Cluj-Napoca, cazare și masă pentru fiecare beneficiar.

Candidați eligibili sunt studenții:

 •  din anii II și III nivel licență, precum și studenții din anii I şi II nivel master din cadrul oricărei facultăţi a Universităţii Babeş-Bolyai.
 • integralişti care au obţinut în ultimele două semestre anterioare desfăşurării concursului minim media 8 pe fiecare semestru şi care au o conduită ireproşabilă.
 • care fac dovada unei activităţi intense în cadrul diferitelor manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi sau instituții de cultură de prestigiu din ţară şi străinătate.

În perioada 10 mai 2016 – 1 iunie 2016 (ora 12:00), candidații trebuie să depună online următoarele documente:

 • Formular de înscriere – poate fi descărcat aici.
 • Curriculum Vitae model Europass (poate fi completat și descărcat online la http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae );
 • Copii simple după fiecare diplomă, adeverință sau orice act care dovedește participarea la manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi sau instituții de cultură de prestigiu din ţară şi străinătate.
 • Documentele, scanate și arhivate, se trimit prin e-mail la ioan.bolovan@ubbcluj.ro, după care vor fi înaintate Comisiei de evaluare la data de 2 iunie 2015 la ora 12:00.

CALENDARUL desfășurării concursului:

 • Înscriere online: 10 mai – 1 iunie 2016
 • Trimitere dosare către comisie: 2 iunie 2016
 • Afișare rezultate: 7 iunie 2016, ora 11.00 (online și la aviziere)
 • Depunere contestații:  8 iunie 2015, între 9.00 – 12.00
 • Afișare rezultate finale: 13 iunie 2015, ora 12.00 (online și la aviziere)
 • Perioada de desfășurare a taberei: 25 iulie – 30 iulie 2016 (Baza de practică și agrement a UBB de la Baru, jud. Hunedoara)

Desfăşurarea concursului

La încheierea înscrierilor, dosarele sunt înaintate Comisiei de evaluare.

Prima etapă constă în preselectarea candidaţilor de către Comisia de evaluare în funcţie de criteriile stabilite. Rezultatul preselecţiei se face public o dată cu rezultatul final al competiţiei.

În a doua etapă, Comisia de evaluare clasifică studenţii preselectaţi în funcţie de punctajele obţinute pentru următoarele criterii.

1.Implicarea în manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate

 • Numărul de activităţi în care s-a implicat – de la 1 la 10 puncte. În acordarea punctajului se va ţine seama impactul şi vizibilitatea proiectelor. Punctajul maxim la acest criteriu este de 10 puncte.

2. Activitatea academică:

 • Student bugetat – 5 puncte
 • Student ce beneficiază de o bursă de studiu sau merit sau de performanță – 10 puncte

În acordarea punctajului se va avea în vedere situaţia din ultimele două semestre încheiate. Punctajul maxim la acest criteriu este de 15 puncte.

3. Curriculum Vitae

În acordarea punctajului se va ţine seama de elemente precum: evoluţia profesională a studentului (participarea la manifestări academice, competiţii naţionale/internaţionale etc.), complexitatea domeniilor abordate, diversitatea competenţelor dobândite, justificate de documente care dovedesc calităţile respective. Punctajul maxim la acest criteriu este de 15 puncte.

 • Punctajul maxim ce poate fi acordat este de 40 puncte.
 • Clasamentul final astfel obţinut se face public prin afişare la avizierul Rectoratului şi electronic la adresa ubbcluj.ro. Candidaţii respinşi în etapa de preselecţie vor purta menţiunea „Respins la Preselecţie”.
 • Rezultatele competiţiei pot fi contestate în termen de o zi de la afişare. Contestaţia se depune la Rectorat, strada M. Kogălniceanu, nr. 1, la Registratura Universității, şi va fi soluţionată în maximum o zi de la înregistrare. Hotărârea Comisiei de analiză a contestaţiilor este definitivă. Lista câştigătorilor, semnată de toţi membrii Comisiilor, se afişează în data de 8 iunie 2016 la avizierul Rectoratului şi electronic la adresa ubbcluj.ro , după ce în prealabil va fi aprobată de Preşedintele Comisiei de evaluare pe universitate.

 

Comisia de evaluare a concursului Tabăra UBB pentru Performanță 2015-2016 în următoarea componență:

Preşedinte:

Prof.univ.dr. Ioan BOLOVAN, prorector responsabil de relația cu studenții

Membri:

 1. Monica GHIOLŢAN, șef Serviciul Social
 2. Cătălin HĂDADEA, Prefectul Studenților
 3. Mădălina BRAEȘ, Student Senator
 4. Anca GHINGHELI, secretar, Secretariatul General

Condiţiile de acordare efectivă a locurilor în tabere

 • Acordarea locurilor în tabere studenţilor selectaţi se va face de universitate în baza clasamentului final afişat.
 • Locurile în tabere se acordă o singură dată aleatoriu în spaţiile de cazare ale universităţii din Baza de practică și agrement de la Baru (jud. Hunedoara) în perioada mai sus menţionată.