Statutul Studentului din UBB a fost adoptat de Senatul Universitar în şedinţa extraordinară din 22.10.2012. Acesta este documentul principal, anexă a Cartei Universitare, ce descrie drepturile şi obligaţiile studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai, precum şi reprezentarea acestora în forurile decizionale ale facultăţilor şi ale universităţii.

Varianta elaborată de Consiliul Studenţilor şi supusă dezbaterilor publice şi aprobării comisiilor abilitate ale Senatului a fost supusă deliberării finale în plenul Senatului. Astfel, studenţii din UBB au un nou Statut al Studentului ce le aduce mai multe drepturi faţă de varianta anterioară, printre care:

 • Dreptul de a le fi eliberate gratuit actele de studii și cele care atestă statutul de student (inclusiv situația școlară / foaia matricolă, a diplomelor de licență, inginer, urbanist, master și doctor, suplimentele la diplomă, adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă).
 • Dreptul de a nu le fi impusă nicio taxă suplimentară decât dacă aceasta este prevazută de lege sau într-o hotărâre a Senatului.
 • Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum și alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta Universitară.
 • Studenții au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de către universitate.
 • Dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic, și acces la toate materialele didactice necesare în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii.
 • Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a acestora poate fi făcută doar cu acordul studenților.
 • Studenții au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr minim de cursuri opționale și/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate, conform Regulamentului de credite transferabile.
 • Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului” în format fizic sau electronic cu informații referitoare la: drepturile și obligațiile studentului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la dispoziție de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a universității și a facultății, informații despre asociațiile studențești legal constituite, modalități de acces la burse și alte mijloace de finanțare, mobilități, precum și alte facilități și subvenții acordate.
 • Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, a doctoranzilor și a masteranzilor din facultatea în cadrul căreia își desfășoară cursurile.
 • Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere academică, profesională, psihologică și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de Universitate, potrivit Cartei Universitare.
 • Dreptul de a avea acces neîngradit la amfiteatrele, sălile de cursuri și seminarii, laboratoarele, sălile de calculatoare, sălile de lectură, bibliotecile, bazele sportive, cluburile și toate celelalte mijloace puse la dispozitie de către Universitate, pentru pregatirea profesională, științifică, culturală și sportivă a acestora, precum și alte activități conexe vieții academice, în conformitate cu regulamentele Universității și legislația în vigoare.
 • Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale Universității. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie numită de decan, din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, după audierea fiecărei părţi.

Lista completă a drepturilor prevăzute de Statut, dar şi obligaţiile aferente vor fi postate ulterior, o dată cu publicarea variantei adoptate astăzi în Senat.