Studentii Universitatii Babes-Bolyai pot beneficia de burse semestriale de merit, de studiu sau de ajutor social. Cererile, respectiv dosarele prin care se solicita acordarea unei astfel de burse se depun la secretariatele facultatilor in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru. Pentru semestrul 2 al anului universitar 2012-2013, data limita de depunere a cererilor si/sau dosarelor este 8 martie.

Informatii importante pentru cei care doresc sa beneficieze de bursa (toate informatiile de mai jos sunt extrase din Regulamentul de burse al UBB, pe care il gasiti pe site-ul Consiliului Studentilor din UBB la acest link: http://csubb.ro/regulamente/; pentru detalii suplimentare si pentru a vizualiza Anexele la care se face trimitere, va rugam sa consultati regulamentul numit):

Universitatea Babeş-Bolyai (în continuare UBB) acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii  de burse: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social, burse speciale.  Toate aceste categorii de burse se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie. Cererile se depun la  secretariatul facultăţii în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea semestrului.

Declaratiile notariale intocmite pentru dosarele de acordare a burselor sociale sunt scutite de plata onorariilor, conform Ordinului Ministrului Justitiei nr. 46/2011, art. 26 alin. (1) lit. d).

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către UBB sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist. Studentul integralist  este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care solicită bursă,  minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit meniului ales de student pentru  semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu.

În cazul facultăţilor la care, pentru un semestru sunt stabilite peste 30 de credite, studentul va fi considerat “integralist” dacă obţine numărul minim de credite prevăzute pentru acel semestru.

Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru  condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei.

Studenţii care nu au promovat Educaţia Fizică, disciplină obligatorie, nu pot beneficia de bursă.

Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor, cu excepţiile  prevăzute de H.G. 558/1998, Anexa 2, art.12.

Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă (de merit, de studiu, de ajutor social), cu excepţia:

a) burselor de performanţă ;

b) a burselor sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces;

c) a burselor de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural;

d) a suportului financiar ERASMUS/ SOCRATES sau a altor programe similare, care pot fi cumulate cu alte burse obţinute de către student.

Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăţilor, astfel:
• 15% -fond pentru burse de merit;
• 75% -fond pentru burse de studiu;
• 10% -fond pentru burse de ajutor social.
Facultăţile pot modifica această distribuţie în interiorul alocării de care dispun.

Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursurile cu frecvenţă, bugetaţi, din facultatea respectivă.

Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.

Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, atribuirea se realizează de către facultatea (specializarea) din instituţia de învăţământ superior pentru care optează studentul, de regulă cea la care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original, pe bază de cerere. Cererea de bursă va fi 4însoţită de o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de învăţământ superior) respectivă.

Bursele de merit şi bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene, verificări, proiecte – potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa.

Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul dintre numărul de credite aferent fiecărei discipline şi numărul de credite total al semestrului în cauză.

Alocaţiile bugetare destinate bursei de merit se pot folosi numai pentru studenţii bugetaţi (doar studentii bugetati pot primi bursa de merit).

Bursele de merit atribuite studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură, bursele de studiu şi bursele de ajutor social, se atribuie studenţilor pe durata semestrului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examen de licenţă sau de absolvire), în conformitate cu planul de învăţământ, cu excepţia vacanţelor.

Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor este constituită, în principiu, din: decanul sau un prodecan al facultăţii, secretarul şef, administratorul şef, cancelarul studenţilor și un student senator.

Împotriva soluţiei de respingere a cererii pentru acordarea bursei, studenţii pot formula contestaţie scrisă la Facultate, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea Listei de bursieri. Contestaţiile se soluţionează de către comisia de burse de la nivelul fiecărei facultăţi, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

BURSE DE AJUTOR SOCIAL:

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:
1) sunt studenţi integralişti: orfani, ori cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
2) sunt studenţi integralişti bolnavi, care se află în evidenţa unităţilor medicale, care suferă de: 1) boli maligne, 2) limfoame, talasemii, scleroze multiple, 3) bolnavi de SIDA, 4) insuficienţă renală cronică, 5) sindromuri de malabsorbţie grave, 6) epilepsie, 7) boli imunologice, 8 ) care suferă de diabet, 9) cardiopatii congenitale, 10) bolnavi TBC, 11) care sunt infestaţi cu virusul HIV, 12) hepatită cronică, 13) astm bronşic, 14) spondilită anchilozantă, 15) reumatism articular acut, 16) glaucom, 17) miopie gravă, 18) ulcerulgastroduodenal(art. 12, Anexa 2 la H.G. 558/1998).
3) sunt studenţi integralişti a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie, calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni (a se vedea art. 19, alin. 7), mai mare decât venitul minim net pe economie (sau venitul minim garantat in plată).

Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi. Studenţii cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social permanent numai din veniturile proprii ale facultăţilor.

In vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii orfani de ambii părinţi vor depune umătoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
4) documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
b) adeverinţa de somaj;10
c) adeverinţa de venit net;
d) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.
e) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale);
f) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 6).

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune umătoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) documente justificative privind situaţia în care se află:
a) adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;
b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de venit net, etc.;
5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 6).

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care solicită burse pe motive medicale vor depune următoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului). În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 17, aliniatul (3), punctul 3).

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
4) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
6) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
7) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
8 ) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale celorlalți membri ai familiei , după caz:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de venit net, etc.;
9) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine nici un fel de venit în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;11
10) copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
11) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
12) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.
13) documente jutificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale);
14) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 6).

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care au împlinit vârsta de 26 de ani vor depune următoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
b) adeverinţa de somaj;
c) adeverinţa de venit net, etc.;
4) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.
5) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale);
6) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 6).

Dosarele de burse de ajutor social se preiau doar dacă sunt complete.

Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate:
a) veniturile salariale şi asimilate (spre exemplu: indemnizaţii de însoţitor, drepturi de autor, venituri din activităţi independente, etc.) obţinute de solicitantul bursei, părinţii acestuia, soţul sau soţia (Legea 571/2003, modificată ţi actualizată);13
b) venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei: chirii, rente, dobânzi, dividende, etc. (Legea 571/2003, modificată şi actualizată);
c) pensii, indiferent de natura lor (Legea nr.263/2010);
d) indemnizaţii de şomaj (Legea 76/2002, modificată şi actualizată);
e) alocaţii de plasament (acordate în conformitate cu Legea 272/2004, modificată şi actualizată);
f) venituri din activităţile agricole (Legea 571/2003, modificată şi actualizată);
g) venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie, indemnizaţii pentru creşterea copiilor, stimulente pentru maternitate (OUG 148/2005, modificată şi actualizată);
h) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă (Legea nr.263/2010);
i) alocaţii de stat pentru copii (Legea 61/1993, modificată şi actualizată).

Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare:
a) burse
b) alocaţii cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat
– ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, alocaţia pentru copiii nou-născuţi şi altele asemenea;
– pentru un solicitant aflat în plasament familial, veniturile familiilor care au în plasament copii (Legea 272/2004);
– alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate.

Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent şi cele ocazionale pentru îmbrăcăminte): noiembrie, decembrie şi ianuarie.

Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar şi o declaraţie dată pe propria răspundere (vezi Anexa 6), sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii, din care să reiasă că el şi familia sa nu are alte venituri decât cele declarate. Declaraţia pe propria răspundere va fi scrisă de mână, în faţa persoanei care primeşte dosarul şi care are responsabilitatea verificării acestuia.

Bursele acordate din alocațiile bugetare și cele speciale de ajutor social se atribuie şi pe perioada vacanţelor dacă studenţii bursieri sunt orfani, dacă se află în plasament, ori dacă sunt bolnavi TBC şi se află în evidenţa unităţilor medicale, dacă suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozată sau reumatism articular acut (conform H.G. 558/1998, anexa 2, art. 12).

Comisiile de burse pe facultate precum şi Comisia de burse pe Universitate pot solicita expertiză medicală realizată de către comisii de specialitate (de exemplu, Comisia de Expertiză Medicală) sau a unor anchete sociale de către primăriile domiciilor studenţilor solicitanţi ai burselor de ajutor social.

Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage restituirea burselor încasate necuvenit, răspunderea penală şi, implicit, exmatricularea studentului.