Universitatea Babeș-Bolyai acordă următoarele categorii de burse:

  • burse de performanţă

  • burse de merit

  • burse de studiu

  • burse de ajutor social

  • burse speciale

Toate aceste categorii de burse se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie. Cererile se depun la secretariatul facultăţii în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea semestrului.

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către UBB sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralistStudentul integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care solicită bursă, minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit meniului ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu.

Studenţii care nu au promovat Educaţia Fizică, disciplină obligatorie, nu pot beneficia de bursă.

Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii.

Studenţii care urmează un al doilea program de studiu în cadrul UBB (simultan sau succesiv) pot beneficia de burse cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la programul de studiu de la care urmează să beneficieze de bursă.

În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite, potrivit structurii planului de învăţământ pentru semestrul respectiv, în calculul mediei generale vor fi luate în calcul disciplinele şi creditele pentru care optează studentul, respectându-se condiţia de acordare a bursei.

Bursele de merit şi bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene, verificări, proiecte – potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa.

Pentru semestrul I din primul an de studiu (nivel licenţă, respectiv master) criteriul de atribuire a bursei de studiu este media obţinută la concursul de admitere. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere, pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare (exceptând cazurile prevăzute la art. 6 din prezentul Regulament) se consideră admişi cu media 10,00.

Bursa de merit – se poate acorda studenţilor de la învăţământul universitar ciclul licenţă şi master, începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu.  Alocaţiile bugetare destinate bursei de merit se pot folosi numai pentru studenţii bugetaţi, iar veniturile proprii (extrabugetare) ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă eligibili.

Mai multe detalii puteți găsi în Regulament.