Proiectul debutează printr-un ciclu de conferințe susținute în marile centre universitare. Ciclul de conferinţe desfăşurate sub tema EDUCAȚIA – Potrivire pentru Viață îşi propune să fie un motor de mecanisme incitative care să obţină pentru cetățenii  absolvenţi de studii universitare din România o mai bună înțelegere a educaţiei pentru viaţă, iar în cea ce privește sistemul de educaţie, crearea unui vehicul prin care sistemul să se poată adapta la cerinţele viitoare ale vieţii indivizilor. Conferinţele explorează soluţii pentru implementarea procesului de compatibilizare a pregătirii absolventului de şcoală românească, prin realizarea unor comportamente eficient integrate în procese de tip muncă şi a unui comportament social adecvat unei societăţi evoluate, cu realitățile sferelor profesionale și civice. Aceste soluții se regăsesc în tiparul unui sistem de şcoală nonformală, ce este promovată printr-un proiect derulat sub egida:

”EDUCAŢIA – Pregătire pentru viață”

Conceptualizare conținutului conferinţelor

Conferințele sunt derulate în mediul universitar, pilotate în toate centrele universitare importante și treptat se vor dezvolta ca un instrument de consiliere în carieră, ce va acționa pe următoarele direcţii principale: a) includerea în mod coerent a mai multor activităţi de formare extracuriculară, cu efecte de creştere a predictibilităţii nivelului de succes în viaţa socială şi profesională de după finalizarea studiilor b) stimularea şi corectarea formării universitare dar şi creşterea calificării şi competenţelor necesare pentru a obține o înaltă calificare în meserii ce implică studii universitare. Se va pune accent pe îmbunătăţirea competitivităţii non-cost în pieţele internaţionalizate, prin analizarea nivelului de productivitate integrată a unei forţe de muncă calificate, indiferent de nivel de formare. Se va căuta determinarea unor soluții pentru estomparea tendinţelor de a ascunde lipsa de calificare la angajare printr-o diplomă cu o specializare întâmplătoare şi non-confirmată prin cunoștințe. Această practică, nerecunoscută de către societatea românească dar regăsită în studiile despre calitatea vieţii, trebuie abordată încă de la nivelul de formare universitară, deoarece aici începe traiectul de carieră al individului atât pentru cei care doresc să îşi finalizeze studiile la nivelul pasului academic cât şi pentru cei care se vor califica intelectual pentru anumite specializări universitare aprofundate, cât și pentru persoanele care sunt interesate de programe de formare de tipul ṣcoala pe tot parcursul vieții.

Pentru mediul de afaceri, direcția de parcurs propusă prin proiect este reprezentată de către adaptarea aşteptărilor şi implicarea în formarea angajaților în mod constant, prin colaborarea cu alumni din mediul universitar şi prin acceptarea necesităţii culoarelor eficiente de tranziţie între şcoală şi piaţa muncii.

Aceste direcții pentru viitorii absolvenți și pentru mediul de afaceri, integrate fiind în cerințele viitoare ale pieței muncii, îşi propun să fie soluții pentru satisfacerea exigențelor profesionale ale viitorului. Se va urmări identificarea unei căi optime de urmat, situată între absolventul specialist, ce poate fi depăşit de condiţiile cojuncturale spaţiale sau temporale ale pieţei muncii, şi absolventul generalist, care este împovărat de o pregătire polivalentă imposibil de concretizat în conjuncturi diverse şi evolutive. Acceptarea lipsei unei experienţe anterioare relevante a beneficiarilor vizați de proiect fundamentează atât formatul conferinţelor cât și dovedeşte utilitatea lor pentru omul şi sistemul  educaţional actual, care poate conduce la pierderea caracterului de programare şi previzionare a formării prin educaţie, periclitând astfel transformarea obiectivelor educaționale din viziune în strategie de formare.

În acest context, este de subliniat faptul că actul educațional se desfășoară deseori într-un cadru formal, ce nu încurajează exprimarea propriilor idei, năzuințe și dezvoltarea creativității sau a gândirii critice constructive. De aceea conferinţele se vor desfăşura într-un cadru de dialog deschis ce va putea aborda aspecte de normatizare a formării, urmărind căi de compatibilizare a educaţiei universitare şi pregătirea individului pentru viaţă.

Abordarea stării de fapt conform căreia educația nu reușește să ofere în acest moment tinerilor abilități practice necesare și relevante pentru integrarea în societatea actuală vizează faptul că tinerilor le este dificil să își dezvolte abilități și competențe sociale și civice care să le permită adaptarea, fără mari costuri, la provocările vieții cotidiene, într-un spațiu național și european din ce în ce mai divers și complex. Mai mult, tinerii devin ținta unei presiuni venite din partea societății, care le-ar putea împiedica realizarea potențialului individual și care generează efecte psihologice cu impact asupra parcursului lor profesional. Este necesară alocarea de timp și conturarea unui spațiu în care tinerii să (se) descopere, să se modeleze și să își dezvolte încrederea în sine. Cadrul spațial oferit de conferinţele acestui proiect stimulează o adaptare în acest sens, mai ales prin desfăşurarea lor într-un colaborare interdisciplinară.

Pe lângă aceste aspecte, susținem faptul că serviciile suport de consiliere și orientare în carieră pe parcursul tuturor etapelor educaționale ar trebui să constituie o facilitate suplimentară pentru susținerea dezvoltării personale și identificării celui mai bun drum în viață. De aceea la fiecare întâlnire se va stimula implicarea  tuturor celor alături de care mizăm să colaborăm la conturarea unor astfel de servicii pentru tineri.

În plus, caracterul incluziv al sistemului educațional determină necesitatea unor acțiuni în sensul cultivării accesului tinerilor provenind din medii defavorizate la oportunități de dezvoltare personală și profesională și la șansa de a se împlini în societate. Așadar, derularea acestor conferințe în spaţiul naţional de dezvoltare va contribui decisiv la reducerea excluziunii sociale.

Abundența de informații, nu întotdeauna credibile și consistente, face și mai dificilă utilizarea acestora, evaluarea și trierea paletei de opțiuni, luarea de decizii și concentrarea individului pe obiective clare. Fără dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a unor abilități și competențe strâns corelate cu evaluarea critică și procesarea eficientă a informațiilor, tinerii pot lua atitudini radicale, negative sau dezechilibrate care vor avea impact destabilizator asupra vieții civice. De aceea se propune asigurarea unei formări realizate de personal specializat competent, fapt garantat prin posibilitatea unei alegeri relevante a formatorilor din cadrul sesiunilor de lucru, aspect ce elimină pretenţiile de revelaţie a practicii eticii profunde, ce introduce conceptul de integrare ca având rezultate concrete de coeziune economică şi socială, dar permite apariția unor mecanisme de practicare a apetenţei iraţionale şi ascultare față de ”lideri” cu aură providențială.

Este necesar să creăm un spațiu de dialog între studenți, cadre universitare, oameni de afaceri, decidenți politici și alte persoane și organizații interesate, în care să descoperim abilitățile practice, de viață, pe care ar trebui să le posede fiecare student la momentul absolvirii unui ciclu/program de studiu și care să permită absolvenților să devină activi în societate și la locul de muncă. Cu acest scop în vizor seria conferinţelor va sublinia stringența orientării și abilitării studenților pentru un parcurs de carieră ales în mod conştient.

Întrebări la care acest proiect va oferi răspunsuri:

–    Care sunt caracteristicile care ar trebui să definească produsul sistemului educațional românesc, anume absolventul ?

–    Care sunt abilitățile practice de viață pe care ar trebui să le posede fiecare elev/student la absolvirea programului de studiu?

–    Cum putem identifica în programele de studii o disciplină care să urmărească obținerea acestor abilități?

–    De ce este acum momentul potrivit pentru reflecție și luarea unor măsuri concrete în sensul facilitării descoperirii potențialului individual de către fiecare tânăr?

Evenimentul va avea loc în 17 Octombrie 2018, orele 11:00 – 14:00 în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai.